Oplysninger om vores behandling af
dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hos Fotografen v/Erik Sahl, Havremarken 19, 9690 Fjerritslev, CVR-nr. 27879977. Telefon: (+ 45) 20 96 99 59

E-mail: eriksahl@eriksahl.dk

er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

–  Opfylde en aftale du er part i, eller for at indgå en sådan aftale med dig efter din anmodning,

herunder at behandle din sag hos os.

–  Overholde en retlig forpligtigelse, som påhviler Hos Fotografen.

–  Fastlægge, forfølge eller gøre et retskrav gældende.

–  Opbevaring med henblik på genudlevere billeder til dig efter forespørgsel, fx hvis de oprinde-

ligt udleverede billeder bortkommer på et senere tidspunkt.

 

3. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Europa-parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

–  Artikel 6, stk. 1, litra a) og Artikel 9, stk. 2, litra a), når du har givet dit samtykke.

–  Artikel 6, stk. 1, litra b), når behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale du er part i, el-

ler for at indgå en sådan aftale med dig efter din anmodning.

–  Artikel 6, stk. 1, litra c), når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtigelse,

som påhviler Hos Fotografen.

–  Artikel 49, stk. 1 litra a), når det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til tredjelan-

de for at opfylde en aftale du er part i.

–  Artikel 49, stk. 1, litra e), når det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til tredje-

lande for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

–  Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail mv.

–  Fødselsdato, samt evt. forældretilladelser på vegne af modeller under 18 år.

–  Billeder af dig.

–  Betalingsoplysninger, herunder faktura for det arbejde, vi har udført for dig.

Hos Fotografen behandler ikke følsomme personoplysninger om dig, og behandler heller ikke oplys- ninger om strafbare forhold.

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, hvis det er relevant i forhold til behandlingens formål:

–  Vores databehandlere, herunder leverandører som printer fysiske fotos.

–  Offentlige myndigheder hvor dette følger af lov.

–  Billeder af modeller uploades til sociale medier og fotografiske hjemmesider.

–  Billeder af personer, som ikke er modeller, uploades til Facebook hvis der gives samtykke.

–  Billeder af personer, som er bestilt af andre end personen selv, videregives til bestilleren.

–  Billeder i forbindelse med person- eller tingsskade, hvorpå personer fremgår, videregives til det relevante forsikringsselskab.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Hos Fotografen overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande, herunder internationale organisationer.

Hvis du er model, kan dine billeder blive overført til fotografiske hjemmesider udenfor EU/EØS såfremt du har givet dit samtykke hertil, overførslen er en del af aftalen med dig, eller Hos Fotografen har købt ejendomsretten til dine billeder af dig.

 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger vi behandler om dig er hovedsageligt de oplysninger, som vi har modtaget fra dig. I visse tilfælde kan vi dog indhente yderligere oplysninger om dig fra andre kilder.

De andre kildre som vi bruger til at indhente oplysninger om dig er generelt:

–  Din manager eller samarbejdspartner, hvis du er model.

–  Din arbejdsgiver hvis du skal have taget medarbejder portrætter.

–  Din nærmeste familie, hvis de bestiller familiefotos mv.

–  Offentligt tilgængelige kilder, fx krak, cvr-registreret, google mv.

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år fra samhandlens afslutning. Vi kan opbevare dine oplysninger, herunder billeder, i længere eller kortere tid efter aftale med dig.

Såfremt du anmoder om at få dine oplysninger slettet, vurderer vi konkret, om der foreligger en legitim grund til at gemme oplysningerne. Er dette ikke tilfældet, sletter vi dine oplysninger.

Ved vurderingen lægger vi vægt på, om der i lovgivningen er en ret eller forpligtigelse til at vi gemmer oplysningerne, om du har en rimelig interesse i at oplysninger slettes, som overstiger vores interesse i at gemme oplysningerne, samt om den fortsatte lagring af oplysningerne medfører en risiko for dig som registreret.

Billeder som vi hos købt af dig, eksempelvis fordi du er professionel fotomodel, slettes kun hvis dette fremgår af aftalen om fotoshootet.

 

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke dine personoplysninger til automatiske afgørelser. Vi anvender dine personoplysnin- ger til profilering, hvilket sker ved at vi analyserer dine præferencer for vores produkter. Dette gør vi for at målrette vores markedsføring på netop de produkter, som har interesse for dig.

 

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, på- virker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplys- ninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplys- ninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplys- ninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.